Departament de preparació i reforç escolar
Español Esp Català Cat

 

Al reforç escolar continuem la formació integral dels alumnes des de primària ESO i Batxillerat, facilitant l'adquisició dels elements bàsics com els científics, tecnològics, humanístics i artístics, i el desenvolupament de competències bàsiques que els permeti, entre d'altres aspectes, integrar els aprenentatges i ser capaços de transferir-los, quan sigui necessari, a diferents situacions i contextos.

Per a això disposem de grups de reforç, grups reduïts per a una sol assignatura i nivell i classes particulars individuals. Segín les necessitats i exigències de l'alumne.

 

 

Entendre les matemàtiques

Són coneguts i exitosos el nostres cursos en grups reduïts sobre Entendre les matemàtiques i els de Entendre la física per a diferents nivells d'ESO. En els quals l'objectiu és descobrir de forma amena trucs i idees, amb temari paral · lel a l'institut però basat fonamentalment en l'enteniment i anàlisi pas a pas de cada mètode o procés.

Descarrega manuals

 

Pisposem dels temaris de matemàtiques física i tecnologia en format PDF

 

 
Temari de matemàtiques de primària
4º i 5è de primària 5è i 6è de primària

Suma con Llevadas
Resta con Llevadas
Números Ordinales
Aproximaciones
La Multiplicación
División
División por Dos o más Cifras
Fracciones
Calcular porciones
Números Decimales
Suma y resta con decimales
Los números Romanos
La Estadística
Mínimo común múltiplo y máximo común divisor
Números Primos


Operaciones con fracciones
Cuadrado y Cubo de un número
Potencia de un número
La raíz cuadrada
El Porcentaje
Magnitudes proporcionales
Unidades de medidas
Medidas de superficie
El Volumen
Los Ángulos
Suma y Resta de Ángulos
Figuras Planas
Superficie de un Polígono
La Circunfeencia y el Círculo
Longitud de la Circunferencia y Área del Círculo
Cuerpos Geométricos

Temari matemàtiques ESO

TEMARI 1r ESO
1.Números naturals
2. divisibilitat
3. Nombres enters
4. Nombres decimals
5. Fraccions i nombres racionals
6. Proporcionalitat
7. Sistema mètric decimal
8. Elements del pla
9. Polígons
10. Àrees de les figures planes
11. Circumferència i cercle
12. Gràfiques i funcions

TEMARI 2n ESO
1. divisibilitat
2. Nombres enters
3. Fraccions
4. Proporcionalitat
5. Sistema sexagesimal
6. polinomis
7. Equacions de primer grau
8. Triangles
9. Semblança
10. Elements de l'espai
11. Àrees i volums dels cossos geomètrics
12. Gràfiques i funcions
13. Estadística

TEMARI 3r ESO
1. Fraccions i nombres racionals
2. polinomis
3. Equacions de primer grau
4. Sistema d'equacions
5. Successions
6. Gràfiques i funcions
7. Funcions II
8. Geometria plana i àrees
9. Translacions, girs i simetria
10. Elements de l'espai
11. Àrees i volums dels cossos geomètrics
12. Probabilitat
13. Estadística

TEMARI 4 ESO
1. Fraccions i nombres racionals
2. Polinomis
3. Sistema d'equacions
4. Inequacions
5. vectors
6. Equació de la recta
7. Equacions de segon grau
8. Trigonometria
9. Funcions
10. Combinatòria
11. Probabilitat

 

 

Contacta con el departamento de formación para más información

 


Principal__ |__ Avís legal __| __Privacitat__ | __Contacte__ |__ Facebook F |__ Tweter F |__ Tweter